Kategorie

Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przekazuję poniższe informacje w wykonując tym samym obowiązek nałożony w treści art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Sołkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G.T.S. - Tomasz Sołkowicz z siedzibą w Józefowie pod adresem ul. Zawiszy Czarnego 29, 05-420 Józefów , NIP: 532-10-49-260, REGON: 011777480 (dalej: Administrator).

2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie: G.T.S. - Tomasz Sołkowicz ul. Zawiszy Czarnego 29 05-420 Józefów ,
 • w drodze korespondencji e-mail: gts-solkowicz@wp.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

 • sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (realizacja zamówień),
 • spełnienia obowiązków rachunkowych, fiskalnych (prawnie uzasadniony interes),
 • reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń,
 • dokonywania zapłaty.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora z uwagi na charakter wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz charakter usług.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez Administratora jest:

 • konieczność przetwarzania do wykonania usługi/umowy,
 • konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze np. trzymanie faktur celem wypełnienia obowiązku fiskalnego,
 • konieczność przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionego celu Administratora,
 • wyrażona przez Państwo zgoda.

5. Państwa dane mogą być przekazane dostawcom Administratora np. w zakresie usług IT, usług księgowych.

6. Państwa dane są przetwarzane celem realizacji zobowiązań wynikających z pkt 3 powyżej, jak również później aż do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem usługi, umowy albo do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego Administratora do przechowywania danych.

7. Przysługuje Państwu szereg praw związanych z Państwa danymi osobowymi tj.:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ze wskazanych praw mogą Państwo skorzystać kierując żądanie na adres korespondencyjny oraz e-mailowy Administratora podany w punkcie 2 powyżej.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W chwili gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.